Žádost o zaměstnání Zaměstnavatele lze kontaktovat telefonicky i písemně.

Telefon lze použít tehdy, pokud v inzerátu či jiné nabídce není přímo uvedeno, aby zájemci své žádosti posílali písemně. Cílem telefonátu je jednak zjistit podrobnosti o daném místě a požadavcích na pracovníka a jednak zaměstnavatele zaujmout. Připravte si hlavní body telefonátu (musíte se představit, říci proč voláte, pár vět stručně o sobě, kvalifikaci, praxi, zkušenostech). Je užitečné mít po ruce svůj profesní životopis pro odpovědi na případné otázky, tužku a papír na poznámky. Chtějte mluvit s tím, který má přijímání na dané místo na starosti (může to být personalista nebo příslušný vedoucí). Až se tomu „pravému“ dovoláte, mluvte stručně a snažte se domluvit na osobní návštěvě.

Písemná žádost je vlastně průvodním dopisem k dokumentům, které zaměstnavateli posíláte. Těmi jsou zpravidla profesní životopis, kopie diplomů, vysvědčení, certifikátů, případně i fotografie či další dokumenty, např. formulář zaměstnavatele.

Žádost by měla být stručná a věcná, splňovat formu úředního dopisu, být vytištěná z počítačové tiskárny, na kvalitním papíře a vlastní rukou podepsaná.

Na její obsah nelze dát absolutně universální šablonu, ale za vhodnou lze považovat následující strukturu:

 • Nahoře v rohu adresa zaměstnavatele
 • „V místě dne…“ (může být i dole před podpisem)
 • Oslovení nebo „Věc: Reakce na inzerát …“
 • „Reaguji na Vaši nabídku…“ či „Ucházím se o…“
 • V 1-2 větách co umíte, kvalifikace, praxe apod. (tady je třeba vyzdvihnout vaše „plusy“, zaujmout)
 • V 1-2 větách co víte o zaměstnavateli, proč u něho chcete pracovat
 • Žádost o osobní schůzku
 • „S pozdravem" Vaše jméno s podpisem, Vaše adresa, telefon, máte-li, tak i e-mail
 • Seznam příloh
Uvede-li zaměstnavatel e-mailovou adresu, lze žádost zaslat i e-mailovou poštou.



Žádost o zaměstnání Pozve-li Vás zaměstnavatel k přijímacímu pohovoru nebo výběrovému řízení, zaznamenali jste první úspěch - znamená to, že jste prošli prvním sítem. Mělo by to zvednout vaše sebevědomí. Přijměte pár rad, které platí nejen pro přijímací pohovor, ale i pro většinu jednání.
 • Přijďte včas, raději o pár minut dříve než později.
 • Přijďte upravení, v dobře padnoucím oblečení, přiměřeně místu, o které se ucházíte, spíš lépe než nedbale, rozhodně ne příliš nápadně.
 • Dejte si pozor, ať vám nepáchne z úst, nebo ať nepřiběhnete celí zpocení.
 • Ruku nepodávejte první, tu vám musí podat zaměstnavatel, stiskněte ji pevně, ale ne jako lamželezo.
 • Sedněte si, až k tomu budete vyzváni, pokud by vás nechali stát a sami seděli, zeptejte se, zda se můžete posadit (může to být "chyták", aby poznali zda nejste bojácní)
 • Snažte se co nejvíc uvolnit.
 • Chovejte se přiměřeně sebevědomě (nikoliv přehnaně suverénně), jako člověk, který zná svou cenu. Neuhýbejte očima, své odpovědi nešeptejte ani nehuhlejte a je-li to právě vhodné, usmějte se.
 • Mluvte věcně, nesnažte se být moc vtipní nebo žoviální, ale dojem velkého "suchara" také škodí
 • Dostanete-li otázku, na níž bude odpověď obtížná, nesnažte se honem něco vyhrknout. Svou odpověď protáhněte, mluvte pomalu, případně nějaké to slovo zopakujte, abyste získali čas. Někdy je lépe říci "nevím", než koktat nesmysly, někdy lze z otázky šikovně utéci, případně ji obrátit v žert. Uvědomte si, že není cílem zaměstnavatele vás zdeptat.

I Vy si připravte nějaké otázky pro zaměstnavatele (nejen o práci, o kterou se ucházíte, ale i např. o produkci zaměstnavatele, o plánech do budoucna apod.). Váš zájem určitě zapůsobí dobře. Je užitečné si o zaměstnavateli předem něco zjistit.

OTÁZKY U PŘIJÍMACÍHO POHOVORU

Otázek samozřejmě může být nepřeberné množství, u některých však je pravděpodobnost přece jen vyšší, a je proto užitečné se na ně dopředu připravit:

 • Jak byste popsali svou dosavadní profesní dráhu?
 • Jakou práci jste dělali v minulém zaměstnání?
 • Co se vám na této práci líbilo (nelíbilo)?
 • Co se vám v této práci podařilo, jaké byly vaše největší pracovní úspěchy?
 • Co jste se tam naučili nového?
 • Proč jste z minulého zaměstnání odešli? (vyvarujte se kritizování zaměstnavatele)
 • Absolvovali jste i jiné přijímací pohovory?
 • Co víte o naší firmě? Proč jste si vybrali právě ji? (vyplatí se zjistit si informace o firmě, je vhodné ukázat, že se o práci neucházíte náhodně, ale že víte, pro koho jste se rozhodli pracovat a proč)
 • Jakou máte představu o práci v novém místě?
 • Jaké si stavíte profesní cíle, čeho byste ve své práci (ve své kariéře) chtěli dosáhnout?
 • Jak se vidíte za 5 let (za 10 let), co byste chtěli dělat, na co si troufáte?
 • Jaké si myslíte, že jsou vaše klady (zápory), v čem si myslíte, že jste dobří?
 • Jaké své znalosti a dovednosti si myslíte, že v novém zaměstnání uplatníte?
 • Proč si myslíte, že bychom měli přijmout právě vás? Jaký bude váš přínos pro nás?
 • Jste ochotni pracovat nad rámec pracovní doby?
 • Jste schopni a ochotni zvládat nárazově větší pracovní zatížení?
 • Jaký je váš zdravotní stav? (nebuďte hypochondři)
 • Sportujete? (rekreační sport je určitě pozitivní)
 • Umíte odpočívat, relaxovat?
 • Jak trávíte dovolenou? Jaké jsou vaše mimopracovní zájmy?
Některé otázky jsou již součástí životopisu, ale zaměstnavatel se vás na ně může ptát znovu, třeba proto, že chce vidět vaše reakce.


Životopis Vzhledem k tomu, že na některá pracovní místa může být víc kandidátů a tím i životopisů, je třeba, aby životopis byl co nejpřehlednější, nejstručnější a nejvýstižnější. Aby ten, kdo jej čte, měl vytvořený obrázek kandidáta v co nejkratší době. Nepřehlednost a zbytečné rozvádění Vaše šance sníží dříve, než se do vašeho životopisu vůbec někdo začte.

Na druhé straně je ale škoda všeho, co by vaše hodnocení v očích zaměstnavatele mohlo zvýšit a v životopisu to bude chybět. Proto se na psaní životopisu soustřeďte. Je to práce, která se vyplatí.

Obsah životopisu lze rozdělit do více položek:

 • základní údaje (jméno, datum narození, adresa, kontakt)
 • absolvované školní vzdělání (začít nejvyšším)
 • absolvované kursy, zkoušky, stáže, ŘP
 • dosavadní odborná praxe - výčet dosavadních zaměstnavatel a u nich vykonávané pozice, příp. práce, příp. úspěchy, významné projekty apod.; začít od posledního zaměstnání
 • jazykové znalosti
 • další znalosti, dovednosti a způsobilosti, které si zaslouží zdůraznit
 • příp. publikační činnost
 • členství v odborných sdruženích apod. institucích
 • profesní cíle (co chcete dělat, čeho dosáhnout)
 • reference, jež o vás na požádání někdo může dát

U jazykových znalostí je vhodné jejich upřesnění (např. porozumění písemným textům, porozumění mluvenému projevu, běžná společenská komunikace, plynulá konverzace, vedení úřední korespondence aj., v žádném případě se při tom nepodceňujte). U dalších znalostí, dovedností a způsobilostí je vhodné napsat, při jaké práce jste je prokázali.

Forma životopisu je také důležitá. Životopis by měl vizuálně dobře vypadat, být na kvalitním papíře, vytištěný z počítačové tiskárny, bez překlepů a gramatických chyb. Nemusíte se držet výše uvedeného pořadí. To, o čem si myslíte, že Vám dělá dobrou reklamu je lepší uvést dříve. Pokud např. nemáte žádnou praxi, kursy, jazykové znalosti aj., neuvádějte tuto položku vůbec, tedy ani její název.

Pokud se chcete uplatnit v rámci Evropské unie, ke vhodné pořídit si tzv. EUROPASS. Podrobnosti najdete na stránkách českého střediska EUROPASS.

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=cs_CZ